جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

این مقاله در سال 1382 برای نشست سراسری سازمان­های غیردولتی، در شهرستان یزد تهیه شده بود. اینک با ویراست جدید برای استفاده اعضا شبکه ملی خیریه های ایتام در سایت این شبکه قرار گرفته است.
فاطمه فرهنگ خواه ـ 1397/5/17

مقدمه

با گسترش فعالیت سازمانهای غیردولتی در دهه­ های اخیر در ایران و ایفای نقش­های متفاوت در جامعه از سویی و ضرورت توجه به بازیگران اصلی توسعه از سوی دیگر، موجبات توجه بیش از پیش جامعه را به سازمان­های مدنی فراهم نموده است. در آغاز دهه 1970 کتاب "کوچک زیباست" نوشته شوماخر عضو هیات مدیره صنعت ذغال سنگ انگلستان موجب عکس­العملی در مقابل بزرگ گرایی سازمان­ها در کشور های غربی گردید.

ادامه مطلب...

در اساســنامه تشــکل های خیریه ذکر شــده که این تشــکل ها موسســه هایی غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی هستند. این بدان معنی است که مجاز به فعالیت های سیاسی با نام تشکل و در محل خیریه نیستند. اگرچه بدیهی است که

ادامه مطلب...

عید در میزند درها را بگشاییم بوی بهار از گوشه و کنار شهر استشمام میشــود، مردم از هــر فرصتی برای تمیز کــردن، خانه تکانــی و گردگیری در و دیوار خانه شــان اســتفاده میکنند تا این ســنت خوب باســتانی را بجا آورند و دلشان شــاد شــود.

ادامه مطلب...

حدود ۱۲ میلیون نفر دانش آموز در مهدهای کودک، مدارس و دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند و حدود یک میلیون و دویســت هزار نفر معلم مسئولیت خطیر آموزش و تعلیم و تربیت آنان را عهده دار هستند. در کشــور مــا دوازدهــم اردیبهشــت کــه مصــادف بــا روز

ادامه مطلب...

با توسعه و پیدایش مدرنیسم و جهان فرامدرن سازو کارهای اداره موسسه های مردم نهاد هم با مقداری تاخیر اما به ضرورت دچار تحول شده است . این تحول در شیوه های سازماندهی ، جذب منابع مالی ، استفاده از دنیای مجازی ، دیجیتال مارکتینگ واقع شده است ، راه اندازی کمپینگ هایی

ادامه مطلب...