دوشنبه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

این مقاله در سال 1382 برای نشست سراسری سازمان­های غیردولتی، در شهرستان یزد تهیه شده بود. اینک با ویراست جدید برای استفاده اعضا شبکه ملی خیریه های ایتام در سایت این شبکه قرار گرفته است.
فاطمه فرهنگ خواه ـ 1397/5/17

مقدمه

با گسترش فعالیت سازمانهای غیردولتی در دهه­ های اخیر در ایران و ایفای نقش­های متفاوت در جامعه از سویی و ضرورت توجه به بازیگران اصلی توسعه از سوی دیگر، موجبات توجه بیش از پیش جامعه را به سازمان­های مدنی فراهم نموده است. در آغاز دهه 1970 کتاب "کوچک زیباست" نوشته شوماخر عضو هیات مدیره صنعت ذغال سنگ انگلستان موجب عکس­العملی در مقابل بزرگ گرایی سازمان­ها در کشور های غربی گردید.

ادامه مطلب...

عید در میزند درها را بگشاییم بوی بهار از گوشه و کنار شهر استشمام میشــود، مردم از هــر فرصتی برای تمیز کــردن، خانه تکانــی و گردگیری در و دیوار خانه شــان اســتفاده میکنند تا این ســنت خوب باســتانی را بجا آورند و دلشان شــاد شــود.

ادامه مطلب...

سازمان ملل متحد روز پنجم دسامبر که در کشور ما مصادف با چهاردهم آذر است را به عنوان روز جهانی دا‌وطلبان نام گذاری کرده است تا به مناسبت این روز ارزش های خدمات داوطلبان بزرگ شمرده شود وداوطلبان مورد تشویق وتقدیر قرار گیرند ومردم به انجام خدمات داوطلبانه تشویق شوند.

ادامه مطلب...

با توسعه و پیدایش مدرنیسم و جهان فرامدرن سازو کارهای اداره موسسه های مردم نهاد هم با مقداری تاخیر اما به ضرورت دچار تحول شده است . این تحول در شیوه های سازماندهی ، جذب منابع مالی ، استفاده از دنیای مجازی ، دیجیتال مارکتینگ واقع شده است ، راه اندازی کمپینگ هایی

ادامه مطلب...

در کشور ما از حدود یکصد سال قبل موسسه های مردم نهاد ، نیکوکاری و خیریه توسط متدینین و افراد انسان دوست تشکیل می گردد و در مسیر ارائه خدمات به اقشار فرودست جامعه فعالیت می کنند . این موسسه ها به مرور ایام قانونمند شده و سازمان پیدا کرده است .

ادامه مطلب...