شنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۳

اخبار شبکه

در تاریخ 97/11/15 اولین نشست هم اندیشی مدیران مؤسسات عضو شبکه ملی خیریه های حامی ایتام در تهران به منظور شناخت چهره به چهره مدیران مؤسسه های عضو شبکه، تعامل، هم افزائی و هم اندیشی اعضاء با یکدیگر برگزار شد.

ادامه مطلب...

روز سه شنبه مورخ 97/05/30 سه مؤسسه خیریه در شهر شیراز توسط آقایان شمس (عضو هیأت مدیره شبکه) و نبی اله عشقی ثانی (بازرس شبکه) مورد بازدید قرار گرفت و فعالیت های آنان ملاحظه گردید؛

ادامه مطلب...

در تاریخ 29 مرداد ماه سال 1397 با حضور آقای عبدالعلی شمس عضو هیأت مدیره شبکه و آقای نبی اله عشقی ثانی بازرس شبکه، با شرکت 12 نفر از نمایندگان مؤسسات عضو شبکه در شهرستان شیراز نشست هم اندیشی مؤسسات مذکور برگزار گردید.

ادامه مطلب...

بمنظور بررسی نظرات و دیدگاه ها در موضوع شبکه، ضرورت ایجاد و معرفی آن به جامعه و همچنین حصول به راهکارهائی برای تحقق مأموریت، چشم انداز، اهداف شبکه و تدوین برنامه راهبردی، اتاق فکر شبکه متشکل از چند نفر از اعضاء هیأت مدیره و افراد صاحب نظر در موضوع مشارکت های اجتماعی و خیر جمعی با ترکیب:
خانم ها نیری، فرهنگ خواه، طلوعی و آقایان داغستانی، حسینی و عشقی ثانی تشکیل گردید.

ادامه مطلب...