دوشنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۰

عدم استقبال سؤال برانگیز

عدم استقبال از انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد سوال برانگیز است

انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد در تاریخ 29/8/98 با تلاش وزارت کشور برگزار شد. این شورا با ترکیب 8 نفر از نمایندگان دستگاه های دولتی و 4 نفر از تشکل های مردم نهاد با انتخاب خودشان تشکیل می شود و وظایف مهمی از جمله تعیین سیاست های ترویجی و فرهنگ سازی مشارکت اجتماعی مردم، هماهنگی، ظرفیت سازی، سازماندهی و توانمندسازی و تصمیم گیری برای صدور پروانه فعالیت برای توسعه تشکل ها و نظارت بر آن ها را بر عهده دارد. در جریان برگزاری انتخابات تشکل های کشوری (ملی) با وجود تلاش های انجام شده از سوی وزارت کشور فقط حدود 80 تشکل شرکت داشتند در حالی که شنیده شده حدود 700 موسسه ملی وجود دارد.

در شرایطی که تشکل های مردم نهاد همچنان که از عنوان شان پیداست به مردم نهاد بودن، به صورت جمعی سازمان پیدا کردن و توسعه مشارکت اجتماعی متصف هستند این عدم استقبال امری سوال برانگیز است.

چرا این موسسات از این فرصتی که برای تسهیل و سازماندهی و تحقق اهداف خودشان فراهم شده استفاده نمی کنند؟ چرا در جلسه انتخابات شرکت نمی نمایند؟

آیا باور تشکل ها به ضرورت انجام کار جمعی و تعامل با دستگاه های دولتی متولی و همکاری و هم فکری با یکدیگر خدشه‌دار شده است؟

آیا به شنیده شدن نظرات و پیشنهاداتشان دچار تردید هستند؟

آیا انتظارات این تشکل ها چیزی بیش از حضور 4 نماینده در این شورای اجتماعی مربوط به خودشان است؟

آیا در مورد زمان، شیوه و روش برگزاری انتخابات نقدی دارند؟

آیا این حضور ومشارکت را امری تشریفاتی تلقی می نمایند؟

در حالی که تشکل های مردم نهاد بایستی پاسخگوی موسسین، اعضا، جامعه هدف شان و مردم باشند. با این وجود در حد انتظار در جلسه انتخابات شرکت نمی نمایند.

این پرسش ها و دیگر سوال ها بایستی توسط سازمان امور اجتماعی کشور در میان گذاشته شود و با حضور نمایندگان تشکل ها، خبرگان و کارشناسان مباحث اجتماعی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از نتایج آن برای اصلاح فرایندهای تصمیم گیری استفاده شود. زیرا عدم شرکت اشخاص در انتخاباتی که موضوع آن از جمله علایق شخصی آنان است و مستقیماً حیات اجتماعی و مسئولیت های تشکل ها را تحت تأثیر قرار می دهد، مبحثی نیست که بتوان به سادگی آن را به فراموشی سپرد، لذا در انتظار پاسخی برای آن هستیم.

نبی اله عشقی ثانی                        

عضو هیئت مدیره شبکه ملی خیریه های حامی ایتام