دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

فرم درخواست عضویت

در شبکه ملی خیریه های حامی ایتام
مشخصات مؤسسه خیریه متقاضی عضویت:
لطفاً، نام مؤسسه را وارد نمایید.
لطفاً، شماره ثبت را وارد نمائید.
لطفاً، سال شروع فعالیت مؤسسه را انتخاب نمائید.
لطفاً، حوزه فعالیت مؤسسه را مشخص نمائید.
لطفاً، مرجع صدور مجوز را انتخاب نمائید.
لطفاً، استان را انتخاب نمایید.
لطفاً، استان را انتخاب نمایید.
لطفاً، استان را انتخاب نمایید.
لطفاً، شهر را انتخاب نمایید.
لطفاً، شهر را انتخاب نمایید.
لطفاً، شهر را انتخاب نمایید.

اطلاعات تماس مؤسسه:
لطفاً، شماره تلفن مؤسسه را وارد نمائید.
لطفاً، شماره فکس مؤسسه را وارد نمائید.
لطفاً، آدرس ایمیل مؤسسه را وارد نمائید.
لطفاً، آدرس وبسایت مؤسسه را وارد نمائید.
لطفاً، استان را انتخاب نمایید.
لطفاً، شهر را انتخاب نمایید.
لطفاً، جزئیات آدرس را وارد کنید.
لطفاً، کدپستی مؤسسه را وارد کنید.

اطلاعات مدیرعامل و هیأت مدیره:
لازم به توضیح است؛ اطلاعات شخصی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره جزء حریم خصوصی اعضاء محسوب شده و در دسترس عموم قرار نخواهد گرفت.
مشخصات مدیرعامل:
لطفاً، نام مدیرعامل مؤسسه را وارد نمایید.
لطفاً، تاریخ تولد را انتخاب نمائید.
لطفاً، تلفن ثابت مدیرعامل را وارد نمایید.
لطفاً، تلفن همراه مدیرعامل را وارد نمایید.
لطفاً، آدرس ایمیل مدیرعامل را وارد نمائید.
مشخصات رئیس هیأت مدیره:
لطفاً، نام رئیس هیأت مدیره مؤسسه را وارد نمایید.
لطفاً، تلفن ثابت رئیس هیأت مدیره را وارد نمایید.
لطفاً، تلفن همراه رئیس هیأت مدیره را وارد نمایید.
لطفاً، آدرس ایمیل رئیس هیأت مدیره را وارد نمائید.
اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره:
لطفاً، تعداد اعضای هیأت امناء را وارد نمائید.
لطفاً، تعداد اعضای هیأت مدیره را وارد نمائید.

شرح فعالیت مؤسسه:
لطفاً، تعداد کل مددجویان تحت پوشش را وارد نمائید.
لطفاً، تعداد مددجویان تحت پوشش زیر 18 سال را وارد نمائید.
لطفاً، تعداد مددجویان تحت پوشش بالای 18 سال را وارد نمائید.
لطفاً، تعداد کل ایتام تحت پوشش را وارد نمائید.
لطفاً، تعداد ایتام تحت پوشش زیر 18 سال را وارد نمائید.
لطفاً، تعداد ایتام تحت پوشش بالای 18 سال را وارد نمائید.
لطفاً، جامعه هدف مؤسسه را مشخص نمائید.

لطفاً، اهداف اصلی مؤسسه را مشخص نمائید.
لطفاً، سایر اهداف اصلی را بنویسید.
لطفاً، چگونگی ارائه خدمات به گروه هدف را مشخص نمائید.

لطفاً، نوع خدمات مؤسسه به ایتام را مشخص نمائید.


لطفاً، موافقت یا عدم موافقت خود را مشخص نمائید.
لطفاً، موافقت یا عدم موافقت خود را مشخص نمائید.

لطفاً، پاسخ خود را علام نمائید.
لطفاً، نام انجمن هایی که عضو هستید را بنویسید.

معرفی نماینده:
لطفاً، نام نماینده خود را وارد نمائید.
لطفاً، شماره تماس نماینده خود را وارد نمائید.
بعنوان نماینده مؤثر و ثابت برای پیگیری امور و ارتباط با شبکه معرفی می گردد.

الصاق فایل:
لطفاً، تصویر مدارک ذیل را با رعایت مشخصات الصاق فرمایید. (Size: Max 1Mb - Format: PDF or JPG)
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
مشخصات تکمیل کننده فرم عضویت:
لطفاً، نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
لطفاً، کد ملی خود را وارد نمایید.
لطفاً، سمت خود در مؤسسه را وارد نمایید.
لطفاً، تلفن همراه خود را وارد نمایید.
لازم است شما شرایط عضویت در شبکه را بپذیرید.
ورودی نامعتبر است