دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

شرایط عضویت

در شبکه ملی خیریه های حامی ایتام
join

مؤسساتی که دارای شرایط ذیل باشند، می توانند به عضویت شبکه درآیند:

  1. مؤسسات، خیریه ها و سمن هایی که به تشخیص هیأت مدیره فعالیت مؤثری در حمایت از ایتام دارند.
  2. دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح هستند.
  3. اساسنامه شبکه را بپذیرند.
  4. فرم عضویت در شبکه را تکمیل نمایند.
  5. حداقل یک سال سابقه عضویت وابسته در شبکه داشته باشند.
  6. مشارکت مؤثر در اجرای پروژها و برنامه های شبکه در طول دوره عضویت وابسته در شبکه داشته باشند.
  7. عضویت افراد حقیقی؛ شخصیت هایی که مقام علمی یا تجارب آنان در زمینه مددکاری اجتماعی و حمایت از ایتام حائز اهمیت خاص باشد یا در جهت پیشبرد اهداف شبکه کمک های مؤثر و ارزنده نموده باشند، با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای مرکزی به عضویت پذیرفته می شوند. مشروط به پذیرش اساسنامه شبکه و تکمیل فرم عضویت در شبکه.

عضویت وابسته:

مؤسساتی که فاقد بعضی از شرایط عضویت هستند و لیکن براساس آئین نامه عضویت، فعالیت آنان در راستای اهداف و مأموریت شبکه بوده و می توانند در پیشبرد اهداف ثمربخش واقع شوند. این مؤسسات فاقد حق رأی در مجمع عمومی می‏باشند.