سه شنبه, ۰۵ مرداد ۱۴۰۰

معرفی کتاب

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶرو ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی «ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ رواﻧﯽ» ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺗﺮاﻣﺎ (Trauma) در ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.[The National Child Traumatic Stress Network accessible (https://www.nctsn.org)] در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﮔﺮوه های ﺳﻨﯽ مختلف (نوزاد تا 3سال، 3تا 6سال، 6تا 11سال و 11تا 18سال) ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ، واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

این نوشتار توسط گروه آموزش مدرسه افروز (www.afroozschool.org) ترجمه و منتشر شده است و می توانید از طریق لینک زیر دانلود و استفاده نمایید.

دانلود فایل
669 170
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ