شنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۳

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

در اساســنامه تشــکل های خیریه ذکر شــده که این تشــکل ها موسســه هایی غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی هستند. این بدان معنی است که مجاز به فعالیت های سیاسی با نام تشکل و در محل خیریه نیستند. اگرچه بدیهی است که

موسســین خیریه ها مثل هر فرد و گروه اجتماعی دارای علایق و گرایش های سیاســی هســتند و بر اســاس باورهای خود به برخی از گروه ها و احزاب سیاسی دلبستگی دارند و فعالیتشان را برای کشور مفید و موثرتر میدانند لیکن مجاز به انجام فعالیت های سیاســی در خیریه تحت مسئولیتشــان نیستند. از آنجا که هنــوز برداشــت های متفاوتــی از این قاعــده رایج وجــود دارد، ضروری اســت برای روشــنگری آن اقدام شایســته ای انجام و اعلام نظر شــود با توجــه به اینکه ظرف دوهفته آینده انشاا... انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار میشود و نامزدهــای محترم میکوشــند بــا اطلاع رســانی از دیدگاه ها و نظراتشــان توجه مردم را به خودشــان و برنامه هایشــان و ســبک کشورداریشــان جلب کنند و با عنایت بــه فعالیت حــدود هفتاد هزار موسســه مــردم نهاد که در نقــاط مختلف کشور فعالیت دارند و حدود نیم میلیون نفر که در این تشکل ها مشغول خدمت رســانی هســتند از کاندیداهای محترم انتظار میرود دیدگاهشان را در موضوع فعالیت این موسســه ها و تشــکل های مردم نهاد اعلام کنند لذا نکاتی را در این رابطه برای استحضار کاندیداها و طرفدارانشان یادآور میشویم با امید که مورد توجه آنان قرار گیرد. اگرچه به طور طبیعی درهمه جهان موسسه های نیکوکاری در چارچوب مقررات تدوین شده و طی تشریفات اداری معین به مردم خدمت رسانی میکنند اما حفظ احترام ســرویس گیرندگان و آبروی اقشار آسیب پذیر و نیازمند و محرمانه نگهداشــتن اطلاعات خانواده ها همچنین شــفاف ســازی و اطلاع رســانی به مردم از چگونگی دریافــت کمک های مردمی و هزینــه کرد آن از اصول مورد تا کید همگان است که انتظار میرود مورد عنایت و توجه نامزدهای ریاســت جمهــوری در تدوین برنامه هایشــان قــرار گیــرد و در اطلاع رســانی های مردمی که میکنند، دیدگاهشان را به روشنی اعلام کنند. در این بخش به صورت خیلی خلاصــه برخــی از انتظارات تشــکل های مردم نهــاد از نامزدهای ریاســت جمهــوری را یــادآور میشــویم: کاهــش حداکثــری بوروکراســی اداری و پرهیز از تدوین قوانین وضوابط و مقررات محدود کننده توسعه و گسترش موسسه های نیکوکاری و خیریه و تکریم و احترام پیوسته به اهل خیر و نیکوکاری واگذاری مسئولیت صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت تشکل های مردم نهاد به یک دستگاه معین به جای حضور و مداخله چند دستگاه متولی دولتی به صورت موازی در این مسئولیت مشخص تفویض مسئولت نظارت و برنامه ریزی توسعه و ارزیابی عملکرد موسسه های مردم نهاد به شــورایی از مســئولان تشــکل ها که منجر به صرفه جویی در انجام هزینه های دولتی و واگذاری کارمردم به مردم میشود. اعمال حداکثری تخفیــف مالیاتی به خیریــن و نیکوکارانی کــه منابع مالی در اختیار موسســه های خیریه و نیکوکاری قرار میدهند بدون اعمال ســختگیری و اعمال محدودیتهای جاری. اعمال تسهیلات لازم برای توسعه حضور افراد داوطلــب و نیکــوکار در اداره موسســه های خیریــه و نیکــوکاری. داشــتن طرح و برنامه برای توسعه موسسه های تخصصی به جای تشکل هایی که فعالیت های عمومی تــر انجــام میدهنــد. برنامه ریــزی و ارائه راهــکار بــرای راه اندازی رشــته تحصیلــی نیکوکاری و اداره تشــکل های خیریه و مــردم نهاد پیگیــری لازم برای تعییــن تکلیــف و تصویب پیــش نویس قانون تشــکلهای مــردم نهــاد که مدت هاست توســط مرکز پژوهشهای مجلس با مشارکت گروهی از اندیشمندان امر نیکوکاری تدوین و تجدید نظر شده است