پنجشنبه, ۰۹ تیر ۱۴۰۱

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

روز 22 مرداد در کشور ما به نام روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی نام گذاری شده تا با بازشماری و توصیف تاثیر تشکل ها در شکل گیری مشارکت های مردمی روحیه جمع گرائی و خیر جمعی جانشین رفتارهای فردگرایانه

شود. تجربه جهانی نشان داده است در هر کشوری که خرد جمعی، مشاوره، همکاری، تبادل نظر، تعامل و مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم گیری گسترده تر بوده است باعث شده اشتباهات فردی و خودکامگی کاهش یابد، رشد و توسعه نیز به حد کمال خود رسیده و آحاد مردم از نعمت آن برخوردار شده اند. جامعه مدنی متشکل از تشکل ها، موسسات، نهادها و انجمن ها و خیریه ها است که به صورت داوطلبانه و غیر دولتی و خودجوش و به دور از ساختار قدرت و دولت توسط مردم شکل می گیرد و برای بهبود ارتباطات انسانی، توانمندسازی جوامع و ارتقاء سطح زندگی آحاد مردم تلاش می کند و نقش آفرینی می نماید.

اگرچه تشکل های اجتماعی وابسته به دولت ها نیستند لیکن به صورت قانون مند فعالیت می کنند نظم اجتماعی دارند و برای رسیدن به هدفی مشترک به صورت داوطلبانه فعالیت می نمایند

تشکل ها و مشارکت های مردمی تشکیل دهنده و تقویت کننده سرمایه اجتماعی هستند که از ارزشمندترین نیازها و ضرورت ها در هر کشور است زیرا سرمایه اجتماعی باعث انسجام ملی، همدلی، همکاری و هم درکی بین مردم می شود و همه مردم و مسئولان مکلفند در تقویت و گسترش آن تلاش و کوشش نمایند و سخنی نگویند و رفتاری نکنند که امید مردم به تشکل های اجتماعی و خیریه ها کاهش یابد.

مشارکت اجتماعی حلقه ارتباط بین دولت و مردم است تشکل ها و خیریه ها شرکای دولت در برنامه های فقرزدائی هستند و به هر میزان که به آن ها فرصت خدمت و مشارکت داده شود توفیقات افزایش می باید. موسسات خیریه و سمن ها و دیگر شبکه های اجتماعی به دلیل ارتباط بسیار نزدیک و مستمر و روزانه ای که با مردم کوچه و بازار و فرهیختگان جامعه دارند بدور از قید و بندهای اداری و دلواپسی های سلسله مراتبی می توانند، بهترین مشاور و پیام رسان و هشدار دهنده به مسئولین و دولت باشند و توجه حکومت را به انتظارات، خواسته ها و مشکلات اقشار نیازمند و دهک های پایین جامعه جلب نمایند و برای کاهش آلام مردم و ایجاد امید به زندگی یار و غمخوار مردم باشند.

بیائیم روز مهم تشکل ها و مشارکت مردمی را با ترویج خیرخواهی و فرهنگ سازی نیکوکاری و مهربانی در جامعه بزرگ شماریم و در گسترش سرمایه اجتماعی کشور نقش خود را ایفا نمائیم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         نبی‌الله عشقی‌ثانی

                                                                                                                                                                                عضو شبکه ملی خیریه های حامی ایتام