دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

شبکه ملی خیریه های حامی ایتام

دبیرخانه شبکه برای آشنائی اعضاء با ضرورت و فرآیند تشکیل شبکه، چشم انداز، مأموریت و اهداف آن همچنین معرفی اعضاء هیأت مؤسس و هیأت مدیره و دیگر اطلاعات ضروری، نشریه حامیان را چاپ نموده است که جهت استحضار در سایت قرار داده می‏شود.

نشریه حامیان شماره 2 در پاییز 1402 با مشورت اعضای هیات مدیره، اتاق فکر شبکه و بهره گیری از همکاری آقایان علیرضا اسکندرنژاد و فرزین موذن زاده منتشر شد که جهت استحضار در سایت قرار داده می‏شود.