سه شنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۲

شورای مرکزی شبکه

شورای مرکزی شبکه دارای 15 عضو (8 نفر عضو ثابت و دائمی و 7 نفر عضو اصلی) می باشد.
مهمترین وظایف و اختیارات شورای مرکزی شامل تعیین خط مشی و اتخاذ سیاست ها و راهبرد ها، تشکیل کارگروه ها، تشخیص صرفه و صلاح شبکه، و تشخیص توانمندی نامزد های هیأت مدیره و مدیرعامل می باشد.

7 نفر عضو غیردائم شورای مرکزی بعد از رسیدن تعداد اعضاء به حدنصاب، تعیین و معرفی خواهند شد.