گزارش عملکرد شبکه ملی خیریه های حامی ایتام سال1400

1- مقدمه

تشکیل شبکه ملی خیریه های حامی ایتام با پیشنهاد آقای سید ناصر صدریان بنیانگذار شبکه در سال 1395 با حضور تعدادی از موسسه های خیریه فعال در حوزه حمایت از کودکان یتیم مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گرفت. پیرو تشکیل این جلسات که حدود یک سال به طول انجامید هیات موسس شبکه متشکل از آقایان سید ناصر صدریان، محمدعلی هادی، احمدعلی کلاهدوز، نبی اله عشقی ثانی، عبدالعلی شمس، اسماعیل داغستانی و سید علی نشاط رجائی و خانم زهرا سادات نیری تشکیل گردید

و بعد از تدوین اساسنامه و اخذ مجوز وزارت کشور با موضوع سازماندهی موسسه های خیریه حمایت از ایتام به شماره 41263 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید وسپس آیین نامه اجرایی تدوین و با فراهم کردن ساختمان و تجهیزات و به کارگیری کادر لازم فعالیت اجرائی خود را شروع نمود. سپس هیات مدیره و بازرس شبکه انتخاب گردیدند با عنایت به جایگاه رفیع شبکه و تاثیر اساسی که در توسعه مباحث اجتماعی برعهده دارد با چشم انداز، ماموریت و اهدافی که درج می گردد امیدوار است در مسیر ارتقاء موسسات عضو و توانمندسازی فرزندان و بدون دخالت در امور داخلی موسسات گام های موثری بردارد.

دانلود گزارش عملکرد به طور کامل